Pakta Studio

Bratislava Design Week

"At what point does fabric become waste?"

The installation explores the value of fabric and how scrap material becomes devalued. In order to show accountability for the offcuts produced in Pakta Studio during the design and production process, instead of throwing them out, they have been carefully collected and turned into a large quilt.

The installation quilt consist of 143 pieces of scrap material and is accompanied by the Derivat bag, which usually utilises these offcuts.

"V akom bode sa látka stáva odpadom?"

Inštalácia skúma hodnotu látky a ako odrezky túto hodnotu strácajú. S cielom dodržania zodpovednosti za odrezkový materiál vyprodukovaný v Pakta Studio počas navrhovania a produkcie, namiesto vyhodenia, bol dôsledne uchovaný a použitý na výrobu veľkého quiltu.

Quilt v inštalácií tvorí 143 kusov odrezkov a je doplnený taškou Derivat, ktorá je zväčša z týchto odrazkov vyrobená.