Pakta Studio

Workshop & Store

A flagship and atelier in one space offering a view into how products are designed and produced by hand to the general public. A most ambitious project yet, it has been a home of Pakta Studio for nearly two years, blurring the lines between spatial design, place of work and a showroom.

Flagship a ateliér v jednom priestore umožňujúci nahliadnúť verejnosti do sveta ručnej výroby a navrhovania. Zatiaľ najambicióznejší projekt, ktorý slúžil ako domov pre Pakta Studio na skoro dva roky, spájajúci priestorový dizajn, miesto na prácu a showroom.